���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������bf���bhabhi���vabi���devor���

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~